SyncBackPro 10.2.39.0

SyncBackPro 10.2.39.0

2BrightSparks Pte Ltd – 8,1MB – Shareware – Windows
ra khỏi 30 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Easily backup, synchronize, or restore your files to another drive, FTP server, ZIP file, networked drive, removable media, CD/DVD, or email server.

Tổng quan

SyncBackPro là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi 2BrightSparks Pte Ltd.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của SyncBackPro là 10.2.39.0, phát hành vào ngày 29/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/06/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 10.1.24.0, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

SyncBackPro đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 8,1MB.

Người sử dụng của SyncBackPro đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho SyncBackPro!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có SyncBackPro cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
2BrightSparks Pte Ltd
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản